เบ้าทอง ร. ., & เบ้าทอง ร. (2022). The study of executive secretary Sisaket Rajabhat University. SSKRU Research and Development Journal, 9(1), 18–28. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/sskru-resarch/article/view/259896