รุ่งวิกรัยกานต์ ป. . (2023). BCG Model to Guidelines for Resource Management in Ban Non Sung Sufficiency Economy Learning Center, Sa Kaeo Province. SSKRU Research and Development Journal, 10(1), 20–31. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/sskru-resarch/article/view/268288