ฤทธิ์ศรี น. . กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย All Online กรณีศึกษา : บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด (มหาชน) ร้าน 7 – Eleven สาขาซอยรุ่งประชา. SSKRU Research and Development Journal, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 7–11, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/sskru-resarch/article/view/248648. Acesso em: 23 feb. 2024.