ฤทธิ์ศรี นางสาวรัตนาพร. 2021. “กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย All Online กรณีศึกษา : บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด (มหาชน) ร้าน 7 – Eleven สาขาซอยรุ่งประชา”. SSKRU Research and Development Journal 8 (1):7-11. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/sskru-resarch/article/view/248648.