ฤทธิ์ศรี น. . (2021) “กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย All Online กรณีศึกษา : บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด (มหาชน) ร้าน 7 – Eleven สาขาซอยรุ่งประชา”, SSKRU Research and Development Journal, 8(1), pp. 7–11. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/sskru-resarch/article/view/248648 (Accessed: 22 February 2024).