เบ้าทอง ร. . and เบ้าทอง ร. (2022) “The study of executive secretary Sisaket Rajabhat University”, SSKRU Research and Development Journal, 9(1), pp. 18–28. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/sskru-resarch/article/view/259896 (Accessed: 23 February 2024).