[1]
ฤทธิ์ศรี น. ., “กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย All Online กรณีศึกษา : บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด (มหาชน) ร้าน 7 – Eleven สาขาซอยรุ่งประชา”, RSSKRU.J, vol. 8, no. 1, pp. 7–11, Jun. 2021.