ฤทธิ์ศรี น. . “กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย All Online กรณีศึกษา : บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด (มหาชน) ร้าน 7 – Eleven สาขาซอยรุ่งประชา”. SSKRU Research and Development Journal, vol. 8, no. 1, June 2021, pp. 7-11, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/sskru-resarch/article/view/248648.