เบ้าทอง ร. ., and เบ้าทอง ร. “The Study of Executive Secretary Sisaket Rajabhat University”. SSKRU Research and Development Journal, vol. 9, no. 1, June 2022, pp. 18-28, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/sskru-resarch/article/view/259896.