รุ่งวิกรัยกานต์ ป. . “BCG Model to Guidelines for Resource Management in Ban Non Sung Sufficiency Economy Learning Center, Sa Kaeo Province”. SSKRU Research and Development Journal, vol. 10, no. 1, June 2023, pp. 20-31, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/sskru-resarch/article/view/268288.