ฤทธิ์ศรี นางสาวรัตนาพร. “กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย All Online กรณีศึกษา : บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด (มหาชน) ร้าน 7 – Eleven สาขาซอยรุ่งประชา”. SSKRU Research and Development Journal 8, no. 1 (June 30, 2021): 7–11. Accessed February 25, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/sskru-resarch/article/view/248648.