รุ่งวิกรัยกานต์ ปรีชญา. “BCG Model to Guidelines for Resource Management in Ban Non Sung Sufficiency Economy Learning Center, Sa Kaeo Province”. SSKRU Research and Development Journal 10, no. 1 (June 29, 2023): 20–31. Accessed March 3, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/sskru-resarch/article/view/268288.