1.
ฤทธิ์ศรี น. กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย All Online กรณีศึกษา : บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด (มหาชน) ร้าน 7 – Eleven สาขาซอยรุ่งประชา. RSSKRU.J [Internet]. 2021 Jun. 30 [cited 2024 Feb. 23];8(1):7-11. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/sskru-resarch/article/view/248648