1.
เบ้าทอง ร, เบ้าทอง ร. The study of executive secretary Sisaket Rajabhat University. RSSKRU.J [Internet]. 2022 Jun. 28 [cited 2024 Feb. 25];9(1):18-2. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/sskru-resarch/article/view/259896