1.
รุ่งวิกรัยกานต์ ป. BCG Model to Guidelines for Resource Management in Ban Non Sung Sufficiency Economy Learning Center, Sa Kaeo Province. RSSKRU.J [Internet]. 2023 Jun. 29 [cited 2024 Mar. 3];10(1):20-31. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/sskru-resarch/article/view/268288