(1)
จิตตลดากร อ. ใช้เกลือกำจัดวัชพืชดีไหม?. STOU J. Agri. 2023, 5, 1-9.