จิตตลดากร อ. (2023). ใช้เกลือกำจัดวัชพืชดีไหม?. STOU Journal of Agriculture (Online), 5(2), 1–9. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/stouagjournal/article/view/271155