จิตตลดากร อ. ใช้เกลือกำจัดวัชพืชดีไหม?. STOU Journal of Agriculture (Online), Nonthaburi, Thailand, v. 5, n. 2, p. 1–9, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/stouagjournal/article/view/271155. Acesso em: 21 may. 2024.