จิตตลดากร อัจฉรา. 2023. “ใช้เกลือกำจัดวัชพืชดีไหม?”. STOU Journal of Agriculture (Online) 5 (2). Nonthaburi, Thailand:1-9. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/stouagjournal/article/view/271155.