จิตตลดากร อ. (2023) “ใช้เกลือกำจัดวัชพืชดีไหม?”, STOU Journal of Agriculture (Online). Nonthaburi, Thailand, 5(2), pp. 1–9. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/stouagjournal/article/view/271155 (Accessed: 21 May 2024).