[1]
จิตตลดากร อ., “ใช้เกลือกำจัดวัชพืชดีไหม?”, STOU J. Agri., vol. 5, no. 2, pp. 1–9, Dec. 2023.