จิตตลดากร อ. “ใช้เกลือกำจัดวัชพืชดีไหม?”. STOU Journal of Agriculture (Online), vol. 5, no. 2, Dec. 2023, pp. 1-9, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/stouagjournal/article/view/271155.