จิตตลดากร อัจฉรา. “ใช้เกลือกำจัดวัชพืชดีไหม?”. STOU Journal of Agriculture (Online) 5, no. 2 (December 15, 2023): 1–9. Accessed May 21, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/stouagjournal/article/view/271155.