1.
จิตตลดากร อ. ใช้เกลือกำจัดวัชพืชดีไหม?. STOU J. Agri. [Internet]. 2023 Dec. 15 [cited 2024 May 21];5(2):1-9. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/stouagjournal/article/view/271155