เรียนผู้นิพนธ์ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอปิดรับบทความที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารปีที่ 12 (2564) เนื่องจากมีบทความที่ส่งเข้ามาพิจารณาครบตามจำนวนแล้ว ขออภัยในความไม่สะดวก