เกี่ยวกับวารสาร

วารสารทหารพัฒนาได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ.2519 โดยมีนโยบายการจัดพิมพ์ ดังนี้


วัตถุประสงค์ (Focus and Scope)

เผยแพร่องค์ความรู้และวิทยาการ ด้านการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

  • นโยบายสาธารณะ
  • การพัฒนาชุมชน
  • การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การบรรเทาสาธารณภัย
  • เกษตรกรรมและการสัตว์
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ชนิดของเรื่องที่จะตีพิมพ์ (Types of articles)

บทความวิจัย และบทความวิชาการ ตามวัตถุประสงค์ของวารสารทหารพัฒนา รวมทั้ง บทความพิเศษ

นโยบายการพิจารณา ( Peer Review Process)

  1. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Reviewer) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน/1 บทความ โดยผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-Blind Peer Review)
  2. บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของวารสารฯ หรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด
  3. บทความข้อเขียนภาพประกอบและตารางประกอบที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา แต่อย่างใด
  4. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินการตีพิมพ์บทความในวารสาร

กำหนดการเผยแพร่ (Publication Frequency)

จัดทำวารสาร เป็น 3 ฉบับ/ปี คือ ฉบับที่ 1 : ม.ค.-เม.ย., ฉบับที่ 2 : พ.ค.-ส.ค. และ ฉบับที่ 3 : ก.ย.-ธ.ค.

เจ้าของวารสาร (Publisher)

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย