โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในประเทศไทย โรคลัมปี-สกินในโค

ผู้แต่ง

  • ร.ต.หญิง พรนิภา โพธิ์เงิน

คำสำคัญ:

โรคอุบัติใหม่, ประเทศไทย, โรคลัมปี-สกิน, โค

บทคัดย่อ

โรคลัมปี-สกินเป็นโรคที่เกิดการอุบัติใหม่ในประเทศไทย ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus; LSDV จัดอยู่ในวงศ์ Poxviridae สกุล Capripoxvirus โดยสามารถเจริญเติบโตและก่อโรคตามอวัยวะต่างๆที่มีเซลล์เยื่อบุ (Epithelium cells) เป็นโรคติดเชื้อรุนแรงในโคและกระบือ โดยมีแมลงดูดเลือดเป็นพาหะที่สำคัญในการแพร่กระจายของโรค ซึ่งได้แก่ ยุง ริ้น เห็บ เป็นต้น อาการป่วยจะแสดงอาการมีไข้ ซึม เบื่ออาหาร ต่อมน้ำเหลืองบวมโต และส่วนมากเกิดตุ่มบริเวณผิวหนังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-5 ซม. สำหรับโรคนี้เป็นโรคประจำถิ่นของประเทศแถบแอฟริกาและมีการแพร่กระจายของโรคในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก สำหรับประเทศไทยมีการพบการระบาดของโรคนี้เป็นครั้งแรก จึงจัดว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ สันนิฐานสาเหตุการแพร่ระบาดมาจากการนำเข้าโคเนื้อจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีการระบาดของโรคอยู่ โดยอัตราการตายสูงในพื้นที่ที่ไม่เคยมีการระบาดมาก่อนเพราะไม่เคยมีภูมิต้านทานของโรค การรักษาปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่จำเพาะมีเพียงแต่การรักษาแบบพยุงอาการ การป้องกันที่ดีคือการจัดการกับแมลงพาหะ สุขาภิบาลที่ดี และทำการวัคซีนภายในฟาร์ม

Downloads

Download data is not yet available.

References

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์. 2564.ออนไลน์: https://drive.google.com/file/d/1kROj8Vd9pRMmBhghhQw6ZHOIz7OEjm7q/view

Annandale C.H., Holm D.E., Ebersohn K. and Venter E.H., 2014. Seminal transmission of lumpy skin disease virus in heifers. Transboundary and emerging diseases.

European food safety authority., 2015. Scientific opinion on lumpy skin disease. Available from: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.3986

Food and Agriculture Organization of the united nation., 2016. Global Animal disease intelligence report-Annual issue NO.5.

Gibbs P., 2021. Lumpy Skin Disease in cattle. MDS Manual veterinary manual. Available from: https://www.msdvetmanual.com/integumentary-system/pox-diseases/lumpy-skin-disease-in-cattle

Hunter P. and Wallance D., 2001. Lumpy skin disease in southern Africa: a review of the disease and aspects of control. Available from: https://www.researchgate.net/publication/11832725_Lumpy_skin_disease_in_Southern_Africa_A_review_of_the_disease_and_aspects_of_control

Jibrin M. S., Pilau N. N., Garba S., Shehu Z., Ahmad U. S., Sonfada M. L. and. Dabai Y.U., 2018. Clinical outbreak of dermatophilosis in cattle in Kebbi State Nigeria and review of Literature. Available from: https://1library.net/document/q5o5kkrz-clinical-outbreak-dermatophilosis-cattle-kebbi-nigeria-review-literature.html

Mulatu E. and Feyisa A., 2018. Review: Lumpy Skin Disease. Journal of Veterinary Science&Technology. Available from: https://www.researchgate.net/publication/326870960_Review_Lumpy_Skin_Disease

Namazi F. and Tafti A.K., 2021. Lumpy skin disease, anemerging transboundary viral disease: A review. Veterinary medicine and science published.page 888-896.

Pasusart new., 2021. โรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ. Available from: https://pasusart.com

Spickler, A.R., 2008. Lumpy Skin Disease. Available from: http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/factsheets.php

Spickler A.R., 2017. Lumpy skin disease. The center for food security&public health. page 1-5.

Tuppurainen E., Alexandrov T. and Beltrán-Alcrudo D., 2017. Lumpy skin disease field manual–A manual for veterinarians. FAO Animal Production and Health Manual No. 20. Rome. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

Tuppurainen E., 2020. Preparedness for lumpy skin disease. Available from: https://rr-asia.oie.int/wp-content/uploads/2021/01/5-lsd-prevention-gf_tads-dec-2020-eeva_-tuppurainen.pdf

World Health Organization., 2020. A brief guide to emerging infectious diseases and zoonoses. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/204722

World Organization for Animal Health., 2017. Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animal. Available from: https://www.oie.int/app/uploads/2021/03/lumpy-skin-disease.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-08-2021