พัฒนาการและบทบาทในการพัฒนาประเทศของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ผู้แต่ง

  • พล.ต.ธีระยุทธ จินหิรัญ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

คำสำคัญ:

กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ, หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงแห่งชาติ, การพัฒนาที่ยั่งยืน, ศาสตร์พระราชา

บทคัดย่อ

บทบาทในการพัฒนาประเทศของทหาร เกิดจากการได้รับมอบหมายในอดีต เช่น การพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ การพัฒนาประเทศตามที่กฎหมายกำหนดและการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล “หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา” มีชื่อเดิมว่า “กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ” (กรป.กลาง) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2505 ซึ่งเป็นหน่วยงานพิเศษโดยรวมเอาขีดความสามารถและเจ้าหน้าที่จาก 13 ส่วนราชการ เข้ามาสนธิเป็นหน่วยเดียวกัน ออกไปพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ณ จังหวัดต่าง ๆ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นและดึงประชาชนไม่ให้หลงผิดไปร่วมมือกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ ทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งคลี่คลายลงและกลับเข้าสู่ความสงบสุขในเวลาต่อมา จากบทบาทในการป้องกันภัยคุกคามจากคอมมวินิส์มาสู่บทบาทในการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

References

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา. คู่มือผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอำนวยการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา. กรุงเทพฯ : มปพ., 2554.

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา. อัตราเฉพาะกิจ 2100. 2559.

กิตติพงศ์ กาญจนาคม. แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579). เอกสารวิจัยส่วนบุคคล.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร. 2560.

เสนาธิการทหารบก, โรงเรียน “เอกสารคำบรรยายวิชาทหารกับการพัฒนาประเทศประจำปีการศึกษา พุทธศักราช 2550-2551”. 2551.

สภาความมั่นคงแห่งชาติ, สำนักงาน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2561-2564”. 2561.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-08-2021