แนวทางการบริหารงานท้องถิ่นต่อการจัดทำบริการสาธารณะ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้แต่ง

  • ดร.สุรภัทร์ พิไชยแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คำสำคัญ:

การบริการสาธารณะ, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, การบริหารงานท้องถิ่น

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานท้องถิ่นต่อ การจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  และ 2. ศึกษาแนวทางการจัดทำ บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  โดยคลอบคลุม 7 ด้าน คือ  1) การสร้างความเป็นเลิศ ในการให้บริการ ประชาชน  2) การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยบุคลากร มีความเป็นมืออาชีพ  3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด  4) การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  5) การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง แบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน  6) การยกระดับความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาในการบริหารราชการ  และ  7) การสร้าง ความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

          การวิจัยพบว่า

          1.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลูมีแนวทางการบริหารงานซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service) กล่าวคือนำความต้องการของประชาชนมาจัดทำเป็นแผน หรือนโยบาย ในการจัดทำบริการสาธารณะ มีการจัดทำคู่มือ ขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ในการเข้ารับ บริการสาธารณะ การให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผน โครงการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องต่อการต้องการของประชาชน

          2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู มีแนวทาง ในการจัดทำบริการสาธารณะผ่านการจัดทำแผน หรือโครงการประจำปีต่างๆ เพื่อมีประสิทธิภาพ มากขึ้น จึงมีการให้ความสำคัญในการประสานงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนอื่นๆ ร่วมกันเสนอแนวทางปัญหา และการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดทำและ การให้บริการสาธารณะที่คลอบคลุมมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-12-2021