จากศาสตร์พระราชา สู่โคก หนอง นา “อารยเกษตร” ไทย

ผู้แต่ง

  • วรรณ์นัทชา ฉัตรรัณย์จวน สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Downloads

Download data is not yet available.

References

หนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, พระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา, กรุงเทพมหานคร: ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง, 2554.


สื่ออิเล็กทรอนิกส์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, เอกสารการนำเสนอ(PowerPoint), ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”, การเก็บน้ำด้วยโคกหนองนาโมเดล, https://train.cdd.go.th/, (สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564).
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา,ประธานกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา , ในบทความเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง: ทางที่ต้องเดินไปด้วยกัน", หนังสือพิมพ์แนวหน้า เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559, https://www.naewna.com/politic/columnist/27256, (สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564).
พิเชฐ โสวิทยสกุล, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, หลักการออกแบบพื้นที่ด้วยภูมิสังคม, โคกหนองนาโมเดล, https://www.facebook.com/1315876781887219/posts/1318656774942553/, โคกหนองนาโมเดล, (สืบค้น เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564).
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/014/T_0001.PDF, ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562, (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564).
http://www.kiddee.welovemyking.com/37931,อ่านจบน้ำตาซึม เรื่องเล่า “ทูลกระหม่อมพ่อ” จาก “ในหลวง ร. 10” ‘ลูกนั้นยังทรงจำได้ดี’, (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564).
https://www.dra.go.th/th/cmsdetail-4-26-1-78.html, กรมศาสนา, พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฯ, (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564).
https://www.moac.go.th/royal_ploughing-history, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ, (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564).
https://www.finearts.go.th/thairicefarmersmuseum, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี, ชวนมารู้จักชาวนาไทย ตอนที่ 2 "พระมหากรุณาธิคุณต่อเกษตรกรชาวไทย" (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564).
http://r01.ldd.go.th/spb/News61/ContinuetheworkthatFatherdid/KMRama9.pdf, ศาสตร์พระราชา จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที, (สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 25642564).
http://www.rdpb.go.th/th/Projects, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.), โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564).
http://www.rdpb.go.th/th/King/หลักการทรงงาน-c24, สำนักงานคณะกรรมการ พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.), หลักการทรงงาน, (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564).
https://www.chaipat.or.th/30thanniversary/from-the-mountain-to-the-sea.html, มูลนิธิชัยพัฒนา, “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564).
https://www.dmcr.go.th/detailAll/2459/pc/23, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วารสารชัยพัฒนาประจำเดือนสิงหาคม 2542, (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564).
https://www.dmcr.go.th/detailAll/24371/nws/141, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, พอเพียงนี้อาจมีมากมีของหรูหราก็ได้ แต่ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น, (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564).
https://www.sufficiencyeconomy.com/2006/02/3.html, สถาบันไทยพัฒน์, มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ระดับของเศรษฐกิจพอเพียง, (สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564).
https://www.chaipat.or.th/site_content/item/19-2009-10-30-07-44-57.html, มูลนิธิชัยพัฒนา, เศรษฐกิจพอเพียง, (สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564).
https://www.facebook.com/851757644857385/posts/1075705612462586/, มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ, วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับที่ 9/2568 ,โคก หนอง นา โมเดล หยุดท่วม หยุดแล้ง นวัตกรรมจัดการน้ำสู้วิกฤติ, (สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564).
https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/khoknongna.html, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC), การบริหารจัดการน้ำ ด้วย "โคก หนอง นาโมเดล", (สืบค้น เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564).
http://www.monmai.com/, สวนหม่อนไม้, สวนเกษตรนวัตกรรมพึงตน, การกักเก็บน้ำใน โคก หนอง นา โมเดล ตัวอย่าง 10 ไร่, (สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564).
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/306823501060365/,โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน, พระราชดำรัส “อารยเกษตร” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10, (สืบค้นเมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2564).
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_blog2/1210/84261/1, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พระราชทานให้แก่ข้าราชบริพารในพระองค์เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563, (สืบค้นเมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2564).
http://afdc-ict.rtarf.mi.th/afdcintra/stories/Vision/vision.pdf, วิสัยทัศน์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-09-2021