ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ

2019-06-13

ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป)

         1. ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บทความละ 3,000 บาท จะต้องชำระเมื่อบทความที่ส่งได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และผ่านการพิจารณาด้านคุณภาพในเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการแล้ว เพื่อทำการส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป โดยบรรณาธิการจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้เขียนได้ทราบเมื่อต้องชำระค่าธรรมเนียม
         2. การชำระค่าธรรมเนียมในการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์นั้น ไม่ได้ถือว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เสมอไปเพราะจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการ และบรรณาธิการก่อน ซึ่งบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน จึงจะสามารถแจ้งผลการพิจารณาไปยัง
ผู้เขียนได้ว่าบทความผ่านการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ต่อไปหรือไม่ กรณีบทความที่ส่งไม่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้แก่ผู้ส่งบทความ

 ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม

        กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กำหนดให้โอนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น หลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมผ่านกล่องข้อความกระทู้สนทนา (Discussion) ของผู้เขียน ในระบบ ThaiJo เพื่อกองบรรณาธิการจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

               เลขที่บัญชี 136-2-48700-9
               ชื่อบัญชี โครงการเฉพาะกิจ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
               ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
               ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.4