ประกาศรับบทความ

2020-08-31
เรียน ผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาติพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กองบรรณาธิการขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ขณะนี้กองบรรณาธิการเปิดรับบทความตามปกติแล้ว ขอบคุณที่ทุกท่านให้ความสนใจส่งบทความเข้ามาตีพิมพ์กับทางวารสาร