ประกาศรับบทความ

2022-12-26

เรียน ผู้สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาติพิมพ์ลงวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กองบรรณาธิการขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ขณะนี้กองบรรณาธิการเปิดรับบทความตามปกติแล้ว ขอบคุณที่ทุกท่านให้ความสนใจส่งบทความเข้ามาตีพิมพ์กับทางวารสาร