ปรับรูปแบบบทความ

2018-03-24

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ทำการปรับปรุงรูปแบบการตีพิมพ์บทความใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการอ้างอิงในฐาน ACI ซึ่งจะทำให้บทความสามารถเข้าถึงได้จากผู้สนใจในระดับนานาชาติเพอ่มขึ้น ผู้สนใจลงพิมพ์บทความสามารถตรวจสอบรูปแบบของบทความได้จาก link นี้https://drive.google.com/file/d/130n8Nv6PJ220Hl2qrYBHQmTauRLnFfN0/view