การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8

Authors

  • ธรสุริยา รวิวํโส นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • ปรีชา วิหคโต อาจาราย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • จิตตินันท์ ชะเนติยัง อาจาราย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Keywords:

การพัฒนารูปแบบการนิเทศ, โรงเรียนพระปริยัติธรรม, แผนกสามัญศึกษา, กลุ่มที่ 8, Development of Internal Supervision Model, Phrapariyattidham Schools, General Education Division, Group 8

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนพระปริยัติ ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 เป็นการวิจัยและ พัฒนา มีวิธีดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) การกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 2) การศึกษาสภาพ ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการนิเทศ ภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 3) การสร้างรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 และ 4) การประเมินรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนพระปริยัติ ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจัย ได้แก่ 1) เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน จำนวน 60 เล่ม ที่เลือกมาแบบเจาะจง 2) ผู้บริหารโรงเรียน ผู้รับ ผิดชอบงานการนิเทศภายในโรงเรียน และครูผู้สอน ใน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 จำนวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวมจำนวน 105 คน ที่ ได้มาโดยการกำหนดขนาดจากตารางเครซีและมอร์แกน และใช้การสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก และ 3) ผู้ทรง คุณวุฒิด้านการนิเทศภายในโรงเรียน จำนวน 21 คน เลือกมาโดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบสโนว์บอล เครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวิเคราะห์ เอกสาร แบบสอบถาม และแบบประเมินที่ใช้เทคนิค เดลฟายในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 ประกอบ ด้วย 3 ขั้นตอน 8 ขั้นตอนย่อย และ 32 กิจกรรม ดังนี้ คือ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน มี 2 ขั้นตอนย่อย 9 กิจกรรม ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติการ นิเทศภายในโรงเรียน มี 3 ขั้นตอนย่อย 11 กิจกรรม และขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน มี 3 ขั้นตอนย่อย 12 กิจกรรม


A Development of Internal Supervision Model of Phrapariyattidham Schools in General Education Division, Group 8

The study was designed to develop the internal supervision model of Phrapariyattidham Schools in General Education group 8. The methodology of the study consisted of four steps: 1) set up the conceptual frame work on internal supervision in Phrapariyattidham Schools; 2) analyze the documents concerning the internal supervision in Phrapariyattidham Schools; 3) construct the model of internal supervision in Phrapariyattidham Schools; 4) evaluate the model of internal supervision in Phrapariyattidham Schools. The study samples were 105 schools teachers and administrators who were working on internal supervision in Phrapariyattidham Schools which were selected by proportional sampling, and the 21 experts which were selected by snowball sampling. The analysis of the data was accomplished by percentage, mean, standard deviation, median and interquartile range. Based upon the findings of the study, it was concluded that: The internal supervision model in Phrapariyattidham Schools, general division, group 8 consisted of three steps eight main factors and thirty-two sub factors as follows: 1) Set up an internal supervision plan in schools which consisted of two main factors and nine sub factors. 2) Set up the practical supervision which consisted of three main factors and eleven sub factors. 3) Evaluating an internal supervision in schools which consisted of three main factors and twelve sub factors

Downloads

How to Cite

รวิวํโส ธ., วิหคโต ป., & ชะเนติยัง จ. (2015). การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(1), 13–21. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42010

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)