การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

Authors

  • จันทร์สุดา บุตรชาติ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • ปรีชา วิหคโต อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • จิตตินันท์ ชะเนติยัง อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Keywords:

การประกันคุณภาพภายใน, การศึกษาประถมศึกษา, การพัฒนาคุณภาพการศึกษา, Internal assessment, Primary educational, Educational development

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 การกำหนดกรอบแนวคิดในการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ขั้นที่ 2 การ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต ขั้นที่ 3 การสร้างรูปแบบการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ขั้นที่ 4 การประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยคือ เอกสาร ตำราวิชาการ และงานวิจัยที่ เกี่ยวกับรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน 22 เล่ม ผู้บริหารสถานศึกษาและ ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน จำนวน 236 คน กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพภายใน จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม แบบประเมินความเหมาะสมและ ความเป็นไป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และค่า พิสัยระหว่างควอไทล์

ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มี 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษา มี 2 ขั้นตอน ย่อย 5 กิจกรรม ขั้นที่ 2 จัดทำแผนและปฏิบัติตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มี 3 ขั้นตอนย่อย 10 กิจกรรม ขั้นที่ 3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ มี 1 ขั้นตอนย่อย 2 กิจกรรม ขั้นที่ 4 การติดตาม ตรวจ สอบและประเมินคุณภาพภายใน มี 1 ขั้นตอนย่อย 2 กิจกรรม ขั้นที่ 5 นำผลการประเมินคุณภาพภายใน และ ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มี 2 ขั้นตอน ย่อย 2 กิจกรรม ขั้นที่ 6 จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา ประจำปี มี 3 ขั้นตอนย่อย 5 กิจกรรม

 

The Development of Model on Internal Quality Assurance Institutions under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 1

The purpose of this study was to develop a model of the internal assessment in schools under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area1. This study is divided into 4 stages comprised: PHASE 1- designation of framework based on the internal assessment in schools under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area1; PHASE 2- investigation of data concerning the internal assessment in schools; PHASE 3- construction of a model on the internal assessment in schools; PHASE 4- evaluation of a model on the internal assessment in schools. The subjects are consisted of documents, academic texts along with researches concerning the internal assessment in schoolsa total of 22 volumes; 236 school administrator teachers in charge of the school internal assessment as well as 21 experts on the internal assessment. Instruments used were a set of questionnaires, a form of suitability evaluation and a form of feasibility. Statistics applied were percentage mean standard deviation, median and interquartile range. The findings were as follows:

The model of the internal assessment in the schools under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 1 was composed of 6 steps: STEP 1-designation of educational standards including 2 subsections, and 5 activities; STEP 2-plan application and practical action comprising 3 subsections and 10 activities; STEP 3- data storing and the use of information including 1 subsection and 2 activities; Step 4-monitoring, overseeing, and evaluation of the internal assessment comprising 1 subsection and 2 activities; STEP 5- application of the effects of both internal and external assessment to be used in continual planning consisting of 2 subsections and 2 activities; STEP 6- implementation of annual reports on educational quality including 3 subsections and 5 activities.

Downloads

How to Cite

บุตรชาติ จ., วิหคโต ป., & ชะเนติยัง จ. (2015). การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(1), 119–131. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42033

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)