การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

Authors

  • สำรองชัย สามเมือง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • ปรีชา วิหคโต อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • จิตตินันท์ ชะเนติยัง อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Keywords:

การพัฒนา, รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1, Development, Supervision model in school, Office of primary education Sakon Nakhon Area 1

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูป แบบการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยมีขั้น ตอนการดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การกำหนด กรอบแนวคิดในการวิจัย 2) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการนิเทศภายใน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสกลนคร เขต 1 3) การสร้างรูปแบบการนิเทศ ภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และ 4) การประเมินรูป แบบการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัย ได้แก่ 1) เอกสาร ตำราและงานวิจัยที่เกี่ยว กับการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน จำนวน 54 เล่ม 2) ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศภายในและครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 118 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 354 คน และ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการนิเทศภายในโรงเรียน จำนวน 21 คน เลือกมา แบบเจาะจง ด้วย Snowball Sampling เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสอบถาม และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการนิเทศภายใน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 ได้รูปแบบการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน 27 กิจกรรม ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการนิเทศ ภายในโรงเรียน มีจำนวน 8 กิจกรรม ขั้นตอนที่ 2 การจัด องค์กรนิเทศภายในโรงเรียน มีจำนวน 7 กิจกรรม ขั้น ตอนที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน มีจำนวน 7 กิจกรรม และ ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ ภายในโรงเรียน มีจำนวน 5 กิจกรรม

 

The Development of Supervision Model in School Under the Office of Primary Education Sakon Nakhon Area 1

The study was designed to develop the supervision model in schools under the office of primary education Sakon Nakhon area 1. The methodology of the study consisted of four steps: 1) set up the conceptual frame work on internal supervision; 2) analyzing the documents concerning facing educational problem and the need of internal supervision model; 3) constructing the internal supervision model; 4) evaluating the model of internal supervision model.

The study sample for the study was comprised of 354 school teacher and administrators. The 21 experts on internal supervision were purposive selected by snowball technique. The instrument used in collecting the data was a rating scaled questionnaire and in depth interview. The analysis of the data was accomplished by percentage, mean, and standard deviation. The median and interquartile range were also computed to test the opinions of respondents.

Based on the findings of the study, it was concluded that: The development of internal supervision model in schools under the office of primary education Sakon Nakhon area 1 consisted of four steps, 27 factors as follows:

1) Set up an internal supervision plan which consisted of eight activities. 2) Set up an internal supervision in organization which consisted of seven factors. 3) Set up the practical supervision which consisted of seven factors. 4) Evaluating an internal supervision model which consisted of five factors.

Downloads

How to Cite

สามเมือง ส., วิหคโต ป., & ชะเนติยัง จ. (2015). การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(1), 132–140. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42035

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)