การศึกษาปัญหาความล่าช้ามีผลต่อการจัดการประสิทธิภาพ การขนส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของที่ทำการ ไปรษณีย์ลูกข่าย ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

Authors

  • วุฒิศักดิ์ กัลปดี นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • วรวิทย์ ประสิทธิ์ผล อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • วิสูตร ลู่โรจน์เรือง อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Keywords:

ประสิทธิภาพการขนส่ง, ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ, เจ้าหน้าที่ที่ทำการไปรษณีย์ลูกข่าย, Efficiency of transportation, Express mail service (EMS), Delivery efficiency of subsidiary post

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการ จัดการประสิทธิภาพการขนส่ง ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ของ ที่ทำการไปรษณีย์ลูกข่าย ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 2) ศึกษาปัญหาความล่าช้าการขนส่ง ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ของที่ทำการไปรษณีย์ลูกข่าย ศูนย์ ไปรษณีย์ศรีราชา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 3) เปรียบ เทียบการจัดการประสิทธิภาพการขนส่ง ไปรษณีย์ด่วน พิเศษ ของที่ทำการไปรษณีย์ลูกข่าย ศูนย์ไปรษณีย์ ศรีราชา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จำแนกตามปัจจัย ส่วนบุคคล และ 4) ปัญหาความล่าช้ามีผลต่อการจัดการ ประสิทธิภาพการขนส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ของที่ทำการ ไปรษณีย์ลูกข่าย ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จำกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ เจ้า หน้าที่ที่ทำการไปรษณีย์ลูกข่าย ในเขตความรับผิดชอบ ของศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่มีปัญหาความล่าช้าในการขนส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ จำนวน 274 คน การวิจัยแบบสำรวจความคิดเห็น เครื่อง มือที่ใช้รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม และวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ โดย ใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า สถิติที ค่าสถิติเอฟ แล้วทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ และวิเคราะห์ค่าการถดถอยพหุคูณ โดยกำหนด ค่านัยสำคัญที่ระดับ .05

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการวิเคราะห์ระดับการจัดการประสิทธิภาพ การขนส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ของที่ทำการไปรษณีย์ลูกข่าย ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด พบว่า ภาพรวมประสิทธิภาพการขนส่งอยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน

2. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นปัญหา ความล่าช้าการขนส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ของที่ทำการ ไปรษณีย์ลูกข่าย ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จำกัด พบว่า ภาพรวมประสิทธิภาพการขนส่งอยู่ใน ระดับมาก

3. ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ของเจ้าหน้าที่ที่ทำการไปรษณีย์ลูกข่าย ศูนย์ไปรษณีย์ ศรีราชา ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นในการจัดการประสิทธิ- ภาพการขนส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ แตกต่างกัน อย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และประสบการณ์การ ทำงาน ของเจ้าหน้าที่ที่ทำการไปรษณีย์ลูกข่าย ศูนย์ ไปรษณีย์ศรีราชา ที่ต่างกันมีความคิดเห็นในการจัดการ ประสิทธิภาพการขนส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ไม่แตกต่าง กัน

4. ปัญหาความล่าช้าการขนส่งไปรษณีย์ด่วน พิเศษ ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านเครื่องใช้สำนักงาน ด้านกระบวนการทำงาน ด้านรถยนต์ขนส่ง และด้าน สภาพแวดล้อมอื่นๆ มีผลต่อการจัดการประสิทธิภาพการ ขนส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของที่ทำการไปรษณีย์ ลูกข่าย ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

A Study of Problems of the Delay in Delivery Affecting the Management in Express Mail Service (EMS) Delivery Efficiency of Subsidiary Post, Sriracha Mail Center of Thailand Post Co.,Ltd.

The purposes of this study were to 1) investigate the management in delivery efficiency of express mail service (EMS) of subsidiary post, Sriracha Mail Center of Thailand Post Co.,Ltd.,2) explore the problems of the delay in (EMS) delivery of subsidiary post, Sriracha Mail Center of Thailand Post Co.,Ltd.,3) compare the management to based on personal factors in delivery efficiency of express mail service (EMS) of subsidiary post, Sriracha Mail Center of Thailand Post Co.,Ltd., and 4) discover the problems of the delay in delivery affecting the management in delivery efficiency of express mail service (EMS) of subsidiary post, Sriracha Mail Center of Thailand Post Co.,Ltd. The samples were 274 subsidiary post office workers of Sriracha Mail Center having the problems of delay in delivery. The instrument used in this study was the questionnaire. The statistical analyses employed in this study were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, f-test and Scheffe’s method. Multiple-regression was used in the case of significance difference at .05.

The results showed that:

1. The overall management in delivery efficiency of express mail service (EMS) of subsidiary post, Sriracha Mail Center of Thailand Post Co.,Ltd. was high.

2. The overall attitudes toward the problems of the delay in (EMS) delivery efficiency of subsidiary post, Sriracha Mail Center of Thailand Post Co.,Ltd. were high.

3. When compared, the management in delivery efficiency of express mail service (EMS) of subsidiary post office workers, Sriracha Mail Center of Thailand Post Co.,Ltd. with different gender and age was .05 significantly different but those with different work experience, the management in delivery efficiency of express mail service (EMS) was not significantly different.

4. The problems of the delay in delivery such as the personnel, office automation, working process, transportation, and surroundings were all the problems affecting the management in delivery efficiency of express mail service (EMS) of subsidiary post, Sriracha Mail Center of Thailand Post Co.,Ltd. with .05 significant difference.

Downloads

How to Cite

กัลปดี ว., ประสิทธิ์ผล ว., & ลู่โรจน์เรือง ว. (2015). การศึกษาปัญหาความล่าช้ามีผลต่อการจัดการประสิทธิภาพ การขนส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของที่ทำการ ไปรษณีย์ลูกข่าย ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(1), 148–158. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42037

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)