ความต้องการของผู้ปกครองในการส่งเสริมการนำเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนวัดประชานาถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

Authors

  • เจน เกิดโพชา นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • พัชรพิมล สุขสมจิตร ฟอกซ์ กรรมการโครงการการจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Abstract

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ เปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองในการส่ง เสริมการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ เรียนการสอนของโรงเรียนวัดประชานาถ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกตามภูมิหลัง ของผู้ปกครองนักเรียน ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจจาก กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัด ประชานาถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 152 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อย ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที การ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ใช้การเปรียบเทียบค่า เฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นหญิง ร้อยละ 60.53 อายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 42.11 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา ตอนต้น ร้อยละ 35.53 อาชีพรับจ้าง / ลูกจ้าง ร้อยละ 58.55 รายได้ครอบครัวต่อเดือน 5.001 – 10.000 บาท ร้อยละ 50 และไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 82.89

2. ความต้องการของผู้ปกครองในการส่งเสริม การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการจัดการเรียน การสอนของโรงเรียนวัดประชานาถ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวมและรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยอันดับที่ 1 คือ ด้านการ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน รองลงมาด้านการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และด้านการใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา ตามลำดับ

3. ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความ ต้องการในการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัด ประชานาถ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ส่วนผู้ปกครองที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายได้ ของครอบครัวต่อเดือน และประสบการณ์ในการใช้ คอมพิวเตอร์ต่างกันมีความต้องการในการส่งเสริมการนำ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัด การเรียนการสอน ของโรงเรียนวัดประชานาถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 2 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

 

Parents’ Needs for the Promotion of Computer Technology Instructional Management at Wat Prachanart School under Nakhon Pathom Educational Service Office Area 2

The objectives of this survey were to study and to compare parents’ needs for the promotion of computer technology instructional management at Wat Prachanart School under Nakhon Pathom Educational Service Office Area 2 provided by parents’ demographics. The participants included 152 parents of students from Wat Prachanart School under Nakhon Pathom Educational Service Office Area 2. The research instrument was a questionnaire developed by the researcher (reliability = .97). The data were analyzed by descriptive statistics (percentage mean and standard deviation) t – test. ANOVA and Scheffe’s Method.

The research results are as follows:

1. With regards to the demographics of the parents. 60.53% of parents were female; 42.11% were aged 26 – 35; 35.53% had secondary education; 58.55% worked for wage; 50% had Baht 5.001 – 10.000 income per month; and 82.89% non – computer users.

2. Parents generally had high level needs for the promotion of computer technology instructional management at Wat Prachanart School under Nakhon Pathom Educational Service Office Area 2. When considering each aspect, it was found that learning of learner quality development came first followed by computer and network system providing. and the aspect of management and educational administration development by computer technology respectively.

3. The hypothesis testing showed that parents who were in different level of education showed significant different needs for the promotion of computer technology instructional management at Wat Prachanart School under Nakhon Pathom Educational Service Office. Area 2 at the statistical significance level of .01. However parents with different genders, age, occupation, income per month, and experience in computer usage did not show different needs for the promotion of computer technology instructional management at Wat Prachanart School under Nakhon Pathom Educational Service Office Area 2.

Downloads

How to Cite

เกิดโพชา เ., & ฟอกซ์ พ. ส. (2015). ความต้องการของผู้ปกครองในการส่งเสริมการนำเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนวัดประชานาถ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(1), 166–177. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42039

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)