ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ

Authors

  • ศักดิ์ กองสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  • เชษฐ์ภณัฏ ลีลาศรีสิริ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Keywords:

ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์, ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, Outsourcing Logistics Service Provider, Automotive Parts Manufacturer

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ มีต่อการตัดสินใจจ้างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของผู้ผลิตชิ้น ส่วนยานยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ และ 2) เพื่อเปรียบ เทียบปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจจ้างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ของสถานประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในจังหวัด สมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการผลิต สินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ จำานวน 60 โรง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้การวิเคราะห์แจกแจงความถี่ของตัวแปร ภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง และการแจกแจงของตัวแปร อิสระที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐานด้วยสถิติ บรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการทดสอบ 1 กลุ่ม t-test และเปรียบเทียบค่าฃความแปรปรวน f-test

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1) การใช้บริการ จากบริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ บริษัทภายนอก แทนที่จะดำเนินการเอง เพราะถูกกว่าบริษัทดำเนินการ ทั้งหมดเลือกใช้บริการโลจิสติกส์จากภายนอก และ สาเหตุที่เลือกใช้บริการจาก 2) ปัจจัยที่มีต่อการตัดสิน ใจจ้างผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 2.1) ด้านการบริการ และคุณภาพการบริการ เกี่ยวกับประสบการณ์ขนส่ง/ กระจายสินค้าของผู้ประกอบการ 2.2) ด้านราคา เป็น การให้ระยะเวลาในการชำระเงิน 2.3) ด้านช่องทางการ ใช้บริการเป็นศูนย์กระจายสินค้าของผู้ให้บริการมี หลายแห่ง 2.4) ด้านการส่งเสริมการตลาดต้องการ มีการให้บริการขนส่งสินค้าฟรี 1 เที่ยวหากใช้บริการ ขนส่งสินค้าครบตามจำนวนเที่ยวที่บริษัทกำหนดไว้ 2.5) ด้านบุคลากรเน้นความซื่อสัตย์ของคนขับรถ มี รองลงมาความรับผิดชอบของคนขับรถ 2.6) ด้าน กระบวนการต้องการความถูกต้องของการคิดราคาค่า บริการ และ 2.7) ด้านยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ต้องการมีสมรรถนะของรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งสินค้าจาก การทดสอบสมมติฐานผู้ที่ใช้บริการด้านการขนส่งและ กระจายสินค้าจากบริษัทผู้ให้บริการพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้าน การขนส่งและกระจายสินค้า ไม่แตกต่างอย่างมีนัย


Factors Affecting Automotive Parts Manufacturer in Outsourcing Logistics Service Provider in Samutprakarn Provinc

The purposes of this research were to 1) write the factors affecting the decision to hire a provider’ s logistics automotive parts manufacturer in Samutprakarn and 2) to compare the factors affecting the decision to hire a provider’s logistics of automotive parts manufacturing in Samutprakarn among the samples of 60 plants. The research tools were questionnaires. The statistics used in data analysis are one-sample t-test and f-test.

The results were summarized as the following: 1) uses of third-party logistics provider’s logistics were chosen from outsides, 2) factors affecting the decision to hire a provider’s logistics are described as following. 2.1) Service quality about the transportation or distribution enterprises. 2.2) The price is based on a Credit term. 2.3) Distribution service are the multiple service providers. 2.4) The promotion to the freight service can be on free or the full amount for freight service. 2.5) High integrity and high responsibility of the drivers. 2.6) The process to the accuracy of the prices of the services are used. And 2.7) the vehicles, tools and equipment to the capacity of the trucks used to transport are provided. The use of hypothesis testing services, transport and distribution services proved that factors affecting the decision to hire a service company’s logistics, transportation and distribution, samples are not significantly different at the 0.05 level.

Downloads

How to Cite

กองสุวรรณ ศ., & ลีลาศรีสิริ เ. (2015). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้างผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(2), 1–7. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42040

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)