การพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้: ศึกษากรณีวิทยาลัยราชพฤกษ์

Authors

  • ญาณกร วรากุลรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยราชพฤกษ์

Keywords:

การพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้, การจัดการความรู้, Developing to learning Organization, Knowledge Management

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด และทฤษฎีการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และความคิด เห็นของบุคคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาสู่การเป็นองค์การ แห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยราชพฤกษ์เพื่อศึกษาเปรียบ เทียบความคิดเห็นของบุคคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาสู่ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ และเพื่อนำผลการศึกษาที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประชากรคือบุคลลากรของวิทยาลัยราชพฤกษ์เครื่อง มือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามและสถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลคือการแจกแจงความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่า เฉลี่ยด้วยการทดสอบ t-test และ F-test

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ พัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยภาพรวมมี ระดับความคิดเห็นปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสู่การเป็นองค์การ แห่งการเรียนรู้ด้านแบบแผนความคิดอ่านมีระดับความ คิดเห็นมากเป็นอันดับแรกและด้านการคิดอย่างเป็น ระบบมีระดับความคิดเห็นมากเป็นอันดับรองด้านความ รอบรู้แห่งตนเป็นอันดับที่สาม บุคลากรที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ภูมิลำเนาเดิมและรายได้ต่างกันมีความ คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการ เรียนรู้แตกต่างกันและบุคลากรที่มีระยะเวลาการปฎิบัติ งานและระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน

 

Developing to learning Organization: A Case Study of Ratchaphruek College

The objectives of this research were to study The theory of Developing to learning Organization and perception of workers about Developing to learning Organization: case studyof Ratchaphruek College, perception of workers about Developing to learning Organization were compared and differentiated by personal characteristics and leading the result to apply to Ratchaphruek College. Population were worker in Ratchaphruek College. The tool used in this research was questionnaire and the analytical statistic were frequency, percentage, standard deviation and inferential statistics were t-test and F-test

The result of this research were as follows:The overview of perception of workers about Developing to learning Organization were middle degree. When research considered in part of Developing to learning Organization. Research found that degree of perception in part of Mental Model was the first, the second was System Thinking and the thirst was Personal MasteryThe different of personal characteristics such as sex, age, status, hometown and income had perception about Developing to learning Organization differented from personal characteristics such as the duration of the work and education.

Downloads

How to Cite

วรากุลรักษ์ ญ. (2015). การพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้: ศึกษากรณีวิทยาลัยราชพฤกษ์. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(2), 28–35. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42059

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)