ความภักดีของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Authors

  • สุรางค์รัตน์ แสงศรี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • นันทรัตน์ เรืองฤทธิ์นำชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • โรจนี พิริยะเวชากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์ ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Keywords:

ลูกจ้างชั่วคราว, ความภักดี, ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน, Temporary Employees, Loyalty, Satisfaction of Working Performance

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ ความต้องการ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความ ภักดีของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร และศึกษาอิทธิพลของความต้องการ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีต่อความภักดีของ ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกจ้างชั่วคราวที่ ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในปีการ ศึกษา 2552 ทั้งหมด 457 คน ประกอบด้วย สายงาน วชิ าการ 131 คน สายงานสนับสนนุ 326 คน โดยมผี ตู้ อบ กลับมา จำนวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 61.27 ของกลุ่ม ประชากรทั้งหมด ทำการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้การวิเคราะห์ ถดถอยพหุแบบปกติ (Multiple Regression)

ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ เห็นต่อตัวแปรความต้องการพื้นฐาน ความพึงพอใจใน การปฏิบัติงานและความภักดีของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติ งานอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครแตกต่างกัน และ ไม่พบว่ามีการจุกตัวของคำตอบทางด้านใดด้านหนึ่งมาก จนเกินไป ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานจะได้รับการตอบ สนองความต้องการขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานและความภักดีในการปฏิบัติงานระดับปาน กลาง สำหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความต้องการ พื้นฐานประกอบด้วย การได้รับการตอบสนอง ความ ต้องการความปลอดภัย ความต้องการทางสังคมและ ความสมหวังในชีวิตมีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกจ้าง ชั่วคราวของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ส่วนความ ภักดีของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครขึ้นอยู่กับความพึงพอใจต่อสวัสดิการ และความพึงพอใจรวม

 

The Loyalty of the Temporary Employees to Phranakhon Rajabhat University

The purposes were study the level of needs, satisfaction of working performance, and the loyalty to Phranakhon Rajabhat University of the temporary employees and study the influence of the needs, satisfaction of the temporary employees working performance of loyalty to Phranakhon Rajabhat University. From a random 457 temporary employees, 131 teachers and 326 officers in 2009, 280 or 61.27 % completed the questionnaires. In analyzing the data, the percentage, mean, S.D., were computed. Multiple Regression in the study.

The findings of this study, it was concluded that the needs, satisfaction of working performance and the loyalty to Phranakhon Rajabhat University of the temporary employees were different. It was found that there was no much concentration of the solution on either side. The temporary employees were satisfied with the basic needs. Although, their satisfaction of working performance was in the middle level, loyalty to the University was in middle level. Concerning the testing of the hypothesis, it revealed with respect to most basic needs which were the needs to meet safety, social needs and fulfillment in life also affected the loyalty to the University. The loyalty of the temporary employees of the University depended significantly on the satisfaction on the welfare and on over-all satisfaction.

Downloads

How to Cite

แสงศรี ส., เรืองฤทธิ์นำชัย น., พิริยะเวชากุล โ., & กิตตินรรัตน์ จ. (2015). ความภักดีของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(2), 36–46. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42063

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)