อิทธิพลการมุ่งเน้นการตลาด การจัดการของมหาวิทยาลัย ที่มีผลต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชน

Authors

  • จิราภรณ์ ขันทอง รองอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Keywords:

อิทธิพลการมุ่งเน้นการตลาด, การจัดการ, มหาวิทยาลัยเอกชน, Influence of Market Orientation, Management, Private University

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ระดับของการมุ่งเน้นการตลาด การจัดการงาน มหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เอกชน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการมุ่งเน้นการ ตลาด การจัดการงานมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อผลการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชน เก็บรวบรวมข้อมูล เชิงปริมาณกับผู้บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัย เอกชน ในตำแหน่งคณบดี รองคณบดี และผู้อำนวย การหน่วยงาน ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 253 คน จาก มหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 20 แห่ง และใช้กระบวนการ วิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กับ ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเอกชน ในตำแหน่ง อธิการบดี และรองอธิการบดี จำนวน 10 คน หลังจาก นั้นนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อแสดงลักษณะ ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติพรรณนา คือ ค่า ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ทำการวิเคราะห์เพื่อแสดงลักษณะการแจกแจงของ ตัวแปร โดยจะใช้สถิติพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า ความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) ทำการวิเคราะห์เมทริกซ์สหสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product – Moment Correlation Coefficient) หลังจากนั้น ทำการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจำลองตาม สมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วย โปรแกรม LISREL 8.72 ปรากฏผลการวิจัยดังนี้

1. ระดับของการมุ่งเน้นการตลาด การจัดการ งานมหาวิทยาลัย และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เอกชน พบว่า การมุ่งเน้นการตลาด การจัดการงาน มหาวิทยาลัย และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เอกชนทุกด้าน อยู่ในระดับมาก

2. ความสัมพันธ์ของการมุ่งเน้นการตลาด การจัดการงานมหาวิทยาลัย ที่มีผลต่อผลการดำเนิน งานของมหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า (1) ด้านการมุ่ง เน้นตลาด ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ มาตรวัดการมุ่งเน้นตลาด พบว่า แบบจำลองการวัด ตัวแปรแฝงการมุ่งเน้นตลาด มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การ แสวงหาแหล่งข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลทางการตลาดและการตอบสนองข้อมูลทางการตลาด มีค่าน้ำหนักองค์ ประกอบในระดับที่เหมาะสม โดยพบว่า การเผยแพร่ ข้อมูลทางการตลาด มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด และมีความสัมพันธ์กับการมุ่งเน้นตลาดสูงถึง ร้อยละ 85 (2) ด้านการจัดการมหาวิทยาลัย ผลการวิเคราะห์องค์ ประกอบเชิงยืนยันของมาตรวัดการจัดการมหาวิทยาลัย มี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ หลักสูตร การบริการสังคม กิจกรรม ภายในมหาวิทยาลัย และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบในระดับที่เหมาะสม โดยพบ ว่า หลักสูตร มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ มีความสัมพันธ์กับการจัดการมหาวิทยาลัยสูงถึง ร้อย ละ 97 (3) ด้านผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ผล การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของมาตรวัดผลการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มี 4 ตัวชี้วัด คือ มุมมอง ด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการ ภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต มี ค่าน้ำหนักองค์ประกอบในระดับที่เหมาะสม โดยพบว่า มุมมองด้านลูกค้ามีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด ที่ ระดับ 1.00 และมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของธุรกิจ สูงถึง ร้อยละ 100

 

The Influence of Market Orientation, Management University towards Performance of Private University

The objectives of this research were to study the level of the Influence of Market Orientation, Management University on Success Private University Performance and to study the relationship of the Influence of Market Orientation, Management University on Success Private University. Collecting the quantitative data on the Middle Administrators of the private universities as the Deans, Associate Deans and the Department Directors. The sample groups consisted of 253 people from 20 private universities and the quantitative research process with in-depth interviews with the senior administrators of private universities as the position of the Presidents and the Vice Presidents of 10 people. After that the data were analyzed to characterize the sample group data by the descriptive statistics were frequency (frequency) and percentage (percentage) were analyzed to characterize the distribution of the variables by the descriptive statistics were the average (mean), standard deviation (standard deviation) and skewed (skew ness) and the kurtosis (kurtosis) analysis matrix correlation, with the correlation coefficient as a Major. Johnson (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) after that checked the consistency of the model assumptions and empirical data to compare with the study results by the LISREL 8.72 program as the followings : 1)The level of the Influence of Market Orientation, Management University found that the Influence of Market Orientation, Management University and the private universities operation results and all aspects were at the high level. 2) The Relationship of the Influence of Market Orientation, Management University. That affect the private universities operation results showed that : (1) The Influence of Market Orientation. The analysis results that the confirmatory factor to measure the Market Orientation found that the model to measure the latent variables were the focus of the three indicators. They searched for the data information, the dissemination of market information and the response of the marketing information with the appropriate factor level and found that the dissemination of marketing information were the most and had the relationship with the Influence of Market at high as the 85 percent. (2) The university management. The results of the confirmatory factor analysis to measure the university management had four indicators. They were the social service curriculum. The activities in the university and the university image. They were the worth factor as the appropriate level by finding that of the curriculum was the most factor.

It correlated with the university management as the high as 97 percent. (3) The University Operation. The results of the confirmatory factor analysis to measure the university management had four indicators. They were the financial perspective, the customer’s point of views, the internal process perspective. Perspective and the learning and the growth, the factor was the appropriate level. It found that the customer’s point of views were the most valuable factor was at the 1.00 level and correlated with success of the business at high 100 percent.

Downloads

How to Cite

ขันทอง จ. (2015). อิทธิพลการมุ่งเน้นการตลาด การจัดการของมหาวิทยาลัย ที่มีผลต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเอกชน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(2), 47–60. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42066

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)