ตัวแบบการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ในการดำเนินธุรกิจสปา ในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

  • กันยาวีร์ เมฆีวราพันธุ์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Keywords:

ตัวแบบ, ความสามารถ, ผู้ประกอบการ, ธุรกิจสปาในเขตกรุงเทพมหานคร, Model, Competence, Entrepreneurship, Spa Business in Bangkok.

Abstract

กการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา1) องค์ประกอบขีดความสามารถของผู้ประกอบ การ การ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสปา การส่งเสริมจาก ภาครัฐ และประสิทธิผลขององค์กร ในการดำเนินธุรกิจ สปา ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ความสัมพันธ์ระหว่าง ขีดความสามารถของผู้ประกอบการกับการพัฒนา ศักยภาพการดำเนินธุรกิจสปา การส่งเสริมจากภาครัฐ และประสิทธิผลขององค์กร ในการดำเนินธุรกิจสปา ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เสนอตัวแบบการพัฒนาขีด ความสามารถของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจสปา ในเขตกรุงเทพมหานครการศึกษา ได้แก่ แนวคิดและ ทฤษฎีว่าด้วย การพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ รูปแบบของการวิจัยใช้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ส่วน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามและแบบ สัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ประกอบการ ธุรกิจสปาในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างจำนวน 321 คนและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำเร็จรูปด้านสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ราย ละเอียดทั้งตัวแปรอิสระ ตัวแปรแทรก ตัวแปรผล ที่มี ความสัมพันธ์กันตามข้อสมมติฐานของการวิจัย สถิติที่ ใช้ ได้แก่ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson correlation) และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ Factor Analysis

ผลการวิจัย 1) องค์ประกอบขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการ การพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ สปา การส่งเสริมจากภาครัฐ และประสิทธิผลขององค์กร ในการดำเนินธุรกิจสปา ในเขตกรุงเทพมหานคร การ ศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับความคิด เห็นมากที่สุดได้แก่ ขีดความสามารถของผู้ประกอบการ กับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสปา และการส่ง เสริมจากภาครัฐ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความ คิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะได้เพิ่มเติมทักษะการดำเนิน ธุรกิจสปาเพื่อนำมาปรับปรุงงานอยู่เสมอ และผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ โดยเฉพาะการพัฒนาโปรแกรม การให้บริการหลายรูปแบบให้เลือกใช้บริการ และการส่ง เสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยเฉพาะ จัดหาสิทธิพิเศษสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว น้อยที่สุดได้แก่ ประสิทธิผลขององค์กร เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผลงานที่ได้รับโดยเฉพาะทำให้ระบบการดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ2) ความสัมพันธ์ระหว่างขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการกับการพัฒนาศักยภาพการดำเนิน ธุรกิจสปา การส่งเสริมจากภาครัฐ และประสิทธิผลของ องค์กร ในการดำเนินธุรกิจสปา ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ขีดความสามารถของผู้ประกอบการ มีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการพัฒนา ศักยภาพการดำเนินธุรกิจสปา และการส่งเสริมจาก ภาครัฐ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 และสมมติฐาน ที่ได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระ ตัวแปรแทรก ตัวแปรผล พบว่า มีความสัมพันธ์กันทุก ตัวแปร เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ .01 เนื่องจากผลการวิเคราะห์ที่ได้ มีค่าเข้าใกล้ 1 ทุกตัวแปร 3) เสนอตัวแบบการพัฒนาขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจสปา ในเขต กรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบเชิง ยืนยันตัวแบบการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบ การในการดำเนินธุรกิจสปา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มี 4 ตัวแบบ (1) ตัวแบบ ขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการ ประกอบด้วย (1.1) ด้านความสามารถ ส่วนบุคคล การสร้างองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญรอบรู้ (1.2) ด้านความสามารถสายอาชีพ การพัฒนาเส้นทางอาชีพ การบริหารการเปลี่ยนแปลง (1.3) ด้านความสามารถการบริหาร การถ่ายโอนความ รู้ การพัฒนาทุนมนุษย์ ทีมงานสัมพันธ์ (2) ตัวแบบ การพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสปา ประกอบด้วย (2.1) การบริหาร (2.2) การบริการ (2.3) บุคลากร (2.4) ผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ (2.5)สถานที่และสภาพ แวดล้อม (3) ตัวแบบการส่งเสริมจากภาครัฐ ประกอบ ด้วย (3.1) การส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการให้มี คุณภาพและมาตรฐาน (3.2)การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน (3.3) การส่งเสริมการตลาดและการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก (4)ตัวแบบประสิทธิผลขององค์กร ประกอบด้วย (4.1) ประสิทธิภาพของงาน (4.2) ความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการ (4.3) ทรัพยากรทางการบริการ (4.4) ผลงานที่ได้รับส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จาก การสัมภาษณ์ เป็นการสนับสนุนผลการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณที่ได้ ส่วนข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบการ ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถใน การดำเนินธุรกิจสปาโดยคำนึงถึงประสิทธิผลขององค์กร ในส่วนของประสิทธิภาพของงานและความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการตามลำดับ

 

Model Development Capabilities of the Operators in the Spa Business, in Bangkok

The purpose of this research was to study 1) the ability of the operator, the development of the spa industry, promoted by the government, and effectiveness of the organization, in the spa business in Bangkok. 2) the relationship between the ability of entrepreneurs to develop business spa, promoted by the government and the effectiveness of the organization, in the spa business in Bangkok. 3) propose a model to develop the capacity of entrepreneurs in the spa business in Bangkok, using the framework to study the concepts and theories on capacity development of model of research applying both quantitative and qualitative studies. The data collection tools employed both. Questionnaires and in-depth interviews.The involve 321 spa in Bangkok and were analyzed with statistical computer program. Detailed analysis of the entire variables that are related to assumptions of research statistics are the Pearson correlation coefficients (Pearson correlation) Statistics and Factor Analysis.

Findings: 1) the ability of the operator. by the government, and the effectiveness of the organization, in the spa business in Bangkok. The study found that in the samples examined a majority of entrepreneurs were able to develop business spa, especially with the promotion of the public sector. The study also indicated that the spa has more skills to improve business performance, products tools and equipment, in particular, the spa was able to provide development services to a wide variety of options, including aggressive marketing and public relations, especially with respect to access to long-term loans, including the effectiveness of the organization.

The second finding has to do with the relationship between the ability of entrepreneurs to develop business spa, promoted by the government, in the spa business in Bangkok. The results showed that Capacity of entrepreneurs have both direct and indirect relationships with the development of the spa industry, promoted by the government. This was statistically significant at 0.01 levels. According to the hypothesis, the test statistically significant at the .01 levels because the results obtained, was close to 1 for all variables.

Thirdly, a model to develop the capacity of entrepreneurs in the spa business, in Bangkok. The results indicated that component identification and development capabilities of the operators in the spa business in Bangkok has involved four models: (1) ability of households consisting of the fact that the service can be personalized, with knowledge. Creativity, vocational capabilities, career path development. Change management, the ability to manage, transfer of knowledge and human capital development. In addition, the development potential of the spa consists of Administration Services, personnel, products, tools and equipment in the environment. The promotion of the state consists of promoting the development of services and the standards to increase competitiveness, marketing and promoting, the effectiveness of the enterprise the performance of the work, satisfaction of users the available resources.

Finally, the qualitative data obtained from interviews supported the analysis of quantitative data significant. The suggestions for entrepreneurs should focus on developing the capacity of the spa business in consideration of the effectiveness of the organization in terms of performance and user satisfaction, respectively

Downloads

How to Cite

เมฆีวราพันธุ์ ก. (2015). ตัวแบบการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ในการดำเนินธุรกิจสปา ในเขตกรุงเทพมหานคร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(2), 91–103. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42120

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)