พฤติกรรมการจ่ายปันผลและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม การจ่ายปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด MAI

Authors

  • สุพิชชา สวงขันธ์ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Keywords:

ปันผล, พฤติกรรมการจ่ายปันผล, ตลาด MAI, Dividend, Dividend Behavior, MAI

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการจ่ายปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด MAI ใน 4 ด้าน (1) ประเภทของปันผลที่ประกาศจ่าย (2) นโยบายการจ่ายปันผล (3) อัตราปันผลจ่ายตามนโยบาย เปรียบเทียบกับอัตราที่จ่ายจริง และ (4) การประกาศ จ่ายปันผล 2) ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการประกาศ จ่ายปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด MAI ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยการหาความสัมพันธ์ของ อัตราส่วนทางการเงินกับโอกาสในการประกาศจ่ายปันผล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาด MAI เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบบันทึก ข้อมูลจากฐานข้อมูลทุติยภูมิของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยโดยเก็บข้อมูลเป็นรายกลุ่มตัวอย่างได้ข้อมูล จำนวนทั้งสิ้น 455 ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ได้แก่สถิติเชิง พรรณนาสำหรับการศึกษาพฤติกรรมการจ่ายปันผล ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และใช้สมการถดถอยเชิงพหุ สำหรับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการประกาศ จ่ายปันผลในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2

ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการจ่ายปันผลของบริษัทจดทะเบียนใน ตลาด MAI พบว่าบริษัทในตลาดมีศักยภาพสำหรับการ ลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนในรูปปันผล โดยมีลักษณะที่ สำคัญคือ (1)บริษัทในตลาดนิยมจ่ายปันผลเป็นตัวเงิน (2) บริษัทส่วนใหญ่ในตลาดมีนโยบายการจ่ายปันผล ‘ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด (3) แม้บริษัทจะมีนโยบายการจ่าย ปันผลที่ชัดเจนแต่กลับมีสัดส่วนของบริษัทที่จ่ายปันผล ตามนโยบายน้อยกว่าไม่เป็นไปตามนโยบายเล็กน้อย (4) บริษัทส่วนใหญ่ประกาศจ่ายปันผลอย่างน้อย 1 ครั้งใน รอบปีและมีบริษัทกว่าครึ่งในตลาดที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอ 2) ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการประกาศปันผลของ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด MAI โดยการหาความ สัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินทั้ง 5 ตัวกับอัตราการ จ่ายปันผล พบว่ามูลค่าตลาด ราคาตลาดต่อมูลค่าตาม บัญชี มีผลต่อการประกาศจ่ายปันผล ในขณะที่อัตราส่วน หนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ กระแสเงินสดอิสระ การกัน สำรองและจัดสรรกำไรสะสมไม่มีความสัมพันธ์กับการ ประกาศจ่ายปันผล

 

Corporate Dividend Behavior and Factors Affecting Dividend Behavior in MAI

The purposes of this research were to study: 1) The behavior of the dividend payment of MAI companies in four aspects (1) Types of Dividend Payment (2) Dividend Policy (3) Real Payout Ratios compare with Payout Ratios in Policy (4) Dividend Payment 2) The probability of dividend payment by finding the relationship between the dividend payment and the Financial Ratios. Research methodology is the quantitative method. Population was that MAI compaies. The research instrument was the ‘record form’ to enroll the secondary data from SETSMART in Firm Year Observations. The data were analyzed by used the statistic instruments. The statistics used in data analysis is descriptive statistics for study the behavior of the dividend payment in objective 1 and logistic regression for study the probability of dividend payment in objective 2.The results were as follows: 1) The results on analyze the behavior of the dividend payment is that most of MAI market has a potential to invest in dividend payment stocks. And those companies have an important aspects as follow : (1) Most companies likely to paid dividend as a money (2) Most of MAI companies has a policy to ‘paid dividend not less than the specific payout ratio. (3) Even though MAI companies have clear dividend policy, more than a half of them did not follow these policy. (4) Most of MAI companies paid dividend at least one time in these ten years and almost half of them paid dividend regularly. 2) The results on finding the probability of dividend payment by using the financial ratios, It was found that, Market Capitalization and PB Ratio can affect the probability of dividend payment. However, this research cannot find the relation between DE ratio, Free cash flow, regulations and the probabilty dividend payment.

Downloads

How to Cite

สวงขันธ์ ส. (2015). พฤติกรรมการจ่ายปันผลและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม การจ่ายปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาด MAI. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(2), 104–112. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42121

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)