ทรรศนะของครูต่อการบริหารงานโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร

Authors

  • กรวิภา แก้วมงคล นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • ผดุง พรมมูล อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Keywords:

ทรรศนะของครู, การบริหารงานโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, Views of Teachers, Primary Private School, Management under the Office of Private Education Commission

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ เปรียบเทียบทรรศนะของครูต่อการบริหารงานโรงเรียน เอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะ กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จำแนกตามภูมิหลังของครู ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูระดับประถมศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จำนวน 248 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่า ความเชื่อมั่นเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ ทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี เชฟเฟ

ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ร้อยละ 79.44 อายุมากกว่า 46 ปี ร้อยละ 43.95 ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 25 ปี ร้อยละ 31.05 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 93.95 และปฏิบัติ งานในโรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 50.81 2) ทรรศนะ ของครูต่อการบริหารงานโรงเรียนเอกชนในภาพรวมอยู่ ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูมีทรรศนะต่อการบริหารงานโรงเรียนเอกชนทุกด้านใน ระดับเห็นด้วยมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้าน บริหารงานบุคคล รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานวิชาการ และด้านบริหารงบประมาณ ตาม ลำดับ 3) ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่าง กันมีทรรศนะต่อการบริหารงานโรงเรียนเอกชน ระดับ ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครในภาพรวมแตกต่าง กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ครูที่มีเพศ ต่างกันมีทรรศนะต่อการบริหารงานโรงเรียนเอกชน ใน ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนครูที่มีอายุ ประสบการณ์การทำงาน และระดับการศึกษาต่างกันมีทรรศนะต่อการบริหารงานในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน

 

Views of Teachers toward Primary Private School Management under the Offif ice of Private Education Commission, Bangkok Metropolis

The objective of this research was to study and compare the views of teachers toward the primary private school management under the Office of Private Education Commission, Bangkok Metropolis. The study was categorized by the teachers’ background. The research methodology was a survey from 248 sampled teachers in the primary private school under the Office of Private Education Commission, Bangkok Metropolis. A tool used for data gathering was a questionnaire created by the researcher with the confidence of .98. The statistics used for data analysis included percentage, average, standard deviation, T-test, one-way ANOVA, and Scheffe’s Pair Wise Comparison of Means.

The research result found that: 1) Most of sampled group were female at 79.44%, aged >46 years old at 43.95%. They had working experience for more than 25 years at 31.05%. Their education was bachelor degree at 93.95%, and they worked in small schools at 50.81%. 2) The overall view of the teachers who agreed on the primary private school management was at high level. When considering by each aspect, it found that the teachers highly agreed on every aspect of the primary private management. The highest average was personal management, followed by general management, academic management, and budgeting management, respectively. 3) In overall, the teachers who have taught in the schools having different size had different views toward the primary private school management under the Office of Private Education Commission, Bangkok Metropolis with statistical significance at .001. The teachers who had different gender had different views in overall toward the primary private school management under the Office of Private Education Commission, Bangkok Metropolis with statistical significance at .05. The teachers who had different age, working experience, and educational level had no difference in overall on views toward such management.

Downloads

How to Cite

แก้วมงคล ก., & พรมมูล ผ. (2015). ทรรศนะของครูต่อการบริหารงานโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(2), 113–124. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42122

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)