การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

Authors

  • สุดาศรี สิงห์ทอง นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Keywords:

การบริหาร, งานวิชาการ, โรงเรียนเอกชน, Administration, Academic Affairs, Private Schools

Abstract

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ เปรียบเทียบการบริหารวิชาการของโรงเรียนเอกชน เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร จำแนกตามภูมิหลังของผู้ตอบ แบบสอบถามใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นบุคลากรครูจำนวน 183 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่า ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการ ทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ

ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ร้อยละ 81.18 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 37.63 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 95.16 ตำแหน่ง ครูผู้สอน ร้อยละ 72.58 การอบรมงาน ด้านวิชาการ 1-5 ครั้ง/ปี ร้อยละ 44.09 และประสบการณ์ในการสอน มากกว่า 15 ปี ร้อยละ 50.00 2) การบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนเอกชน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ใน ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติด้านหลักสูตรและการ บริหารหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน การสอน ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการ นิเทศการสอนภายในสถานศึกษา และด้านการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ตามลำดับ 3) ผลการ ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ครูที่มีการอบรมงานด้าน วิชาการต่างกัน มีการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน เอกชนเขตดินแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 แตกต่างกันอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ครูที่มีประสบการณ์ในการ สอนต่างกันมีการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน เขตดินแดง กรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยสะคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนครูที่มีเพศ อายุ ระดับ การศึกษา และตำแหน่งต่างกันมีการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนเอกชน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ไม่ แตกต่างกัน

 

Administration of Academic Affairs of Private Schools, Dindaeng District, Bankok

The purposes of this research were to study and compare academic affairs’ administration of private schools, Dindaeng district, BangKok classified by background factors of research respondents. The research was a survey research method using the research sample consisted of 183 teachers. A questionnaire by researcher with reliability at 0.92 was employed as the data collecting instrument. Statistics employed for data analysis were the percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, and Scheffe’ Method for pair-wise multiple comparison.

Research findings were as follows: 1) Regarding background factors of research respondents were females at 81.18 %, with ages between 41-50 year-old at 37.63 %, with bachelor’s degrees at 95.16 %, with positions as teachers at 72.58 %, with 1-5 times a year of training on academic affairs parts at 44.09 %, and with more than 15 year-old of teaching experiences at 50.00 %. 2) The overall academic affairs’ administration of private schools, Dindaeng district, Bangkok was at high level. Considering by aspect, it was found that the curriculum and one’s administration was ranked at the top, followed by the learning and teaching’s activities, the supervision in the schools, and the development of materials, innovations and technologies, respectively. 3) Regarding hypothesis testing results, it was found that the teachers with different academic affairs’ trainings differed significantly at the .001 level in their overall opinions on the academic affairs’ administration. The teachers with different teaching experiences differed significantly at the .05 level in their overall opinions on that one on each. For the teachers with different sexes, ages, educational levels, and positions did not differ in their overall opinions on the academic affairs’ administration.

Downloads

How to Cite

สิงห์ทอง ส., & ตั้งดำเนินสวัสดิ์ ส. (2015). การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(2), 125–137. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42123

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)