ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษากลุ่มเครือข่าย สถานศึกษาเอกชน กลุ่มที่ 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

Authors

  • วรนัน โสวรรณ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • สุดารัตน์ มานะ อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Keywords:

ความคาดหวัง, การจัดการศึกษา, Expectation, Educational Management

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของ โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษากลุ่มเครือข่ายสถาน ศึกษาเอกชน กลุ่มที่ 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบความ คาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน เอกชนระดับประถมศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เอกชน กลุ่มที่ 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษากรุงเทพมหานคร ตามระดับการศึกษา อาชีพ ราย ได้ต่อเดือน และระดับชั้นเรียนของบุตรหลาน ใช้ระเบียบ วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เชิงสำรวจ ประชากรคือ ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กลุ่มเครือ ข่ายสถานศึกษาเอกชน กลุ่มที่ 10 สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 11 โรง ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 3,936 คน กลุ่ม ตัวอย่างจำนวน 329 คน วิธีการสุ่มตัวอย่าง ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป หาค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติพรรณนา

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคาดหวัง ของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน กลุ่มที่ 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานครโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) เปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการ จัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน กลุ่มที่ 10 ตามระดับ ชั้นเรียนของบุตรหลานพบว่าไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามระดับการ ศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน

 

Parents’ Expectation towards Educational Management of Primary Private Schools, Private Educational Institute Network Group 10, Bangkok Primary Educational Service Area Offifice

The purposes of this research were to study 1. investigate parents’ expectation towards educational management of primary private schools, Private Educational Institute Network Group 10, Bangkok Primary Educational Service Area and 2. compare parents’ expectation towards educational management of primary private schools, Private Educational Institute Network Group 10, Bangkok Primary Educational Service Area research methodology Survey Research population was 3,936 sample size 329 sampling method Systematic Random Sampling the research instruments were questionnaires The data were analyzed by used descriptive statistics The statistics used in data analysis t - test, One - way ANOVA with statistically significant level .05 and Scheffe’s test

The results were as follows: 1) Parents’ expectation toward overall and in each aspect were at a high level 2) The Comparison significantly of according to level of class were not statistically different but were at background different at a .05 level of statistical significance according to level of education, occupation, and monthly income.

Downloads

How to Cite

โสวรรณ์ ว., ภู่วัฒนกุล ว., & มานะ ส. (2015). ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษากลุ่มเครือข่าย สถานศึกษาเอกชน กลุ่มที่ 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 4(2), 138–148. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42124

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)