การสร้างสมดุลระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร ภายใต้การมีอำนาจส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การสำหรับพนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

  • ญาณกร วรากุลรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

Keywords:

อำนาจส่วนบุคคล, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ, Personal Power, Organization Citizenship Behavior

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เรื่อง “การสร้างสมดุลระหว่าง พนักงานกับผู้บริหารภายใต้การมีอำนาจส่วนบุคคล และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสำหรับ พนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อ หาองค์ประกอบการสร้างสมดุลระหว่างพนักงานกับ ผู้บริหารภายใต้การมีอำนาจส่วนบุคคลและพฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสำหรับพนักงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ วิจัยคือพนักงานที่เป็นลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในเขต กรุงเทพมหานคร แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลและ วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เก็บรวบ รวมโดยการใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก จำนวน 30 ตัวอย่างต่อจากนั้นนำผลที่ได้มาพัฒนาแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 การเก็บรวบรวมโดยการใช้แบบสอบถาม ถามพนักงานทั้งสิ้น 385 ตัวอย่างสถิติที่ใช้ประกอบ ด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่าร้อยละ t-test, F-test, Scheffé test และการวิเคราะห์ องค์ประกอบใช้ Factor Analysis

ผลการศึกษาพบว่า มีจำนวนองค์ประกอบอยู่ 2 องค์ประกอบ ซึ่งมีผลต่อการทำนายการสร้างสมดุล ระหว่างพนักงานกับผู้บริหารภายใต้การมีอำนาจส่วน บุคคลและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ถึง 76.82 % องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วย พฤติกรรม การให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมการสำนึกในหน้าที่ พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น พฤติกรรมการให้ ความร่วมมือ พฤติกรรมการคำนึงถึงผู้อื่น อำนาจ อ้างอิงและอำนาจที่เกิดจากความชำนาญมีผลต่อคำ ทำนายถึง 60.75 % องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วย อำนาจที่เกิดจากความสัมพันธ์และอำนาจการเข้าถึง ข่าวสารมีผลต่อคำทำนาย 16.06 %

 

Creating Balance Factor between Managers and Employees under Making Personal Power and Organization Citizenship Behavior: Case Study in Bangkok

The study of “Creating Balance Factor between Managers and Employees under Making Personal Power and Organization Citizenship behavior: case study in Bangkok. Behavior: case study in Bangkok.”. The objective was finding creating balance factor between managers and employees under Making Personal Power and Organization Citizenship behavior: case study in Bangkok. This study divided process of collecting data into two parts. The first part was depth interview that interviewed 30 employees and then using the result for questionnaire developing. The questionnaire was asked 385 employees for collecting data. The average (Mean), standard deviation (SD), percentile t-test, F-test, Scheffé test and Factor Analysis were used for this study. The research found that there were 2 factor that can predicted 76.82 % of Creating Balance Factor between managers and employees under Making Personal Power and Organization Citizenship behavior. The first factor included altruism, conscientiousness, sportsmanship, civic virtue, courtesy, referent power and expert power. The second factor included information power and connection power.

Downloads

How to Cite

วรากุลรักษ์ ญ. (2015). การสร้างสมดุลระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร ภายใต้การมีอำนาจส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การสำหรับพนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(1), 1–12. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42126

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)