ปัญหาการตีความทรัพย์สินที่ไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาตรา 5(3)

Authors

  • ธรรมกิตติ์ ขวัญเกื้อ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

Keywords:

การตีความทรัพย์สินที่ไม่ต้องเสียภาษีที่ดิน, ภาษีที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง, The interpretation of property that is not subject to tax land, Tax land, buildings the Land

Abstract

กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็น กฎหมายภาษีท้องถิ่นที่รัฐบาลมีแนวคิดที่จะมีการ ประกาศใช้บังคับแทนกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเดิมที่เคย มีอยู่และเพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีความทันสมัยและ สร้างรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น แต่จากการศึกษาวิจัยพบว่ากฎหมายภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. .... ก็มิได้สามารถทำให้ปัญหาการบังคับ ใช้กฎหมายภาษีท้องถิ่นเดิมนั้นหมดไป เนื่องจากเมื่อ พิจารณาแล้วพบว่า กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะร่างบทบัญญัติว่าด้วยลักษณะของทรัพย์สิน ที่ไม่ต้องเสียภาษี หรือบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการ ให้อำนาจผู้บริหารท้องถิ่นในการออกประกาศยกเว้น หรือลดภาษีให้แก่ประชาชนนั้น มีความไม่ชัดเจนใน ตัวบทบัญญัติของกฎหมาย เกิดปัญหาการตีความข้อ กฎหมายหลายประการ อาทิเช่น ปัญหาการตีความ บทบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินที่ไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ตามที่บัญญัติไว้ในร่างมาตรา 5(3)

ดังนั้น การศึกษาในเรื่องนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาและแนวทางในการแก้ไข ปัญหาดังที่กล่าวมานั้น ซึ่งผู้เขียนเห็นควรเสนอให้มีการ ปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างโดยเฉพาะในเรื่องทรัพย์สินที่ไม่ต้องเสียภาษี โดยให้มีการบัญญัติกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อลด ปัญหาการตีความกฎหมาย เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกิดความสัมฤทธิ์ผลตรงตาม เจตนารมณ์ของผู้ร่างกฎหมาย และเกิดความเป็นธรรม แก่ประชาชนผู้เสียภาษีมากที่สุด

 

The Interpretation of Property that is not Subject to Tax Land and Buildings the Land and Building Tax Bill, Section 5(3)

The Land and Building Tax Law is a local tax law that the government has concept to promulgate and enforce instead of the building and land tax and local maintenance tax to solve the existing problems and to make the tax imposition to be modern and create more income to local government organizations. However, the study and research found that the land and building law under the draft of the Land and Building Tax Act of (B.E.) …. cannot eliminate the original local tax law enforcement problem, as when the land and building tax law is considered, it is found that the land and building tax law, especially the provisions on the nature of properties which shall not be taxable and the provisions relating to providing of power to local executives, to enact tax exception or reduction to people, are not clear. In the provisions of the law, there are problems of interpretation of several legal provisions, for example, problems of interpretation of the provisions on properties which shall not be taxable for land and buildings as prescribed in Section 5(3)

Therefore, this study has the objectives to know the problems and guidelines in solving such problems. The researcher deems that it is proper to propose improvement and modifying of the provisions under the land and building tax law especially the provisions on the nature of properties which shall not be taxable, so that the enforcement of land and building tax law will be effective under intention of the drafter of laws and so that there is maximum fairness to people who pay tax.

Downloads

How to Cite

ขวัญเกื้อ ธ. (2015). ปัญหาการตีความทรัพย์สินที่ไม่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาตรา 5(3). Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 5(1), 38–44. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42129

Issue

Section

บทความวิชาการ (Article)